Feb 18

Mata Dalan Institute (MDI) – Follow up Finding of Implementation of PDIM – 02/18/2022

Mata Dalan Institute (MDI) – Follow up Finding of Implementation of PDIM – 02/18/2022

Aileu, Liquica, Manatuto   February 18, 2022

SEITOR
Infrastrutura, Croscuting Issue Sosial

MINISTERIU NE’EBE INVOLVE
Ministeriu Saude, Infrastrutura, MAE

PROGRAMA PERIOD
February 18, 2022 – February 28, 2022

Rezumu kona ba Programa no metodolojia Auditoria Sosial

iha tinan 2021 mdi Fasilita komunidade, autoridade suku no pnds halo auditorial sosial konaba projeto ukl ba ema ho vulneravel sira ho uma 3 kada suku ne’ebe atibamente halo nia konstrusaun iha fulan junho 2o21. iha faze dala uluk mdi fasilita komunidade tarjeto sira kona ba lalaok husi auditoria sosial no utilizasaun sira. nune’e iha faze implemtasaun projeto  konstrusaun ukl, komunidade, autoridade suku no ekipa pnds tomak hahu fo ona nia atensaun ba alokasaun no implemtasaun orsamento ne’ebe preve iha projeto ukl liu husi auditorio sosial ho nia rezultadu maka hanesan.

1. recomenda ba  MA husu ba MAE liu husi ST-PNDS atu levantamento klean konaba custo UKL  atu nune’e

2. projeto UKL diak  ba komunidade sira. uma ne’e diak digno non kualidade

Deskobrimentu Xave

husu ba parlamento nasional atu halo fiskalizasaun regular ba implementasaun projeto ukl no pnds reguler sira

uma UKL ne’ebe maka aloka ba komunidade kada suku uma 3 menus tebes tebes ba komunidade vunerabel sira.

 

Rekomendasaun

recomenda ba MA husu ba Mae liu husi ST-PNDS atu lebantamento ne’ebe klean kona ba cusro UKL no aumenta uma UKL BA 10

 

 

Involvimentu Auditoria Sosial

Imi iha asesu ba kontratu?
Sin

Formatu Involvimentu Komunidade
Aldea, Suku, Postu Administrativu, Munisipiu

Komprimisiu Guvernu hosi
Postu Administrativu, Munisipiu, Ministeriu

Partisipasaun Jeneru
Mane, Feto

Benefisiariu ba Projeitu: 30