Monitoriza no avalia programa husi guvernu atu asegura akuntabilidade no hadia transparansia.

39

Total Audit

13022

Benefisiariu ba Projeitu

$32925279.36

Total Orsamentu

Plataforma Akutabilidade Sosial

Auditoria Sosial iha Timor-Leste hanesan kriasaun inovadora ida ne’ebe ofisialmente introduz ona husi Sua Ekselênsia Primeiru Ministru VI Governu Konstitusional, Ministru Saúde Kontemporâneu Dr. Rui Maria de Araújo. Iha ninia diskursu inaugural iha serimónia tomada de posse ba VI Governu Konstitusional iha fevereiru 2015, SE Dr. de Araújo deklara katak “governu sei kria espasu ida ba organizasaun sosiedade sivil no komunidade hodi partisipa ativamente iha programa dezenvolvimentu Governu nian liu-hosi auditoria sosial”.

Espasu auditoria sosial ne’e sei fasilita komunidade sira atu espresa sira nia preokupasaun sira no realiza monitoramentu no avaliasaun ba programa governu nian hodi bele garante prestasaun kontas no hadiak transparênsia iha implementasaun programa sira. “Hosi parseria ida ne’e, mai ita hamutuk fornese/fo servisu sira diak liu ba ema Timor-oan hotu”, sua excelênsia hateten.

Audit agora dadaun

Sector: Edukasaun
Municipalities: Aileu, Ermera
Programme Budget: $0
Sector: Edukasaun
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $1375542
Sector: Saude, Edukasaun, Infrastrutura
Municipalities: Bobonaro, Ermera
Programme Budget: $0000
Sector: Agrikultura
Municipalities: Ainaro, Bobonaro
Programme Budget: $0000
Sector: Agrikultura
Municipalities: Ainaro
Programme Budget: $17783.12
Sector: Edukasaun
Municipalities: Liquica
Programme Budget: $13930.50
Sector: Saude
Municipalities: Aileu
Programme Budget: $1652753
Sector: Agrikultura
Municipalities: Manufahi
Programme Budget: $16238
Sector: Saude, Edukasaun, Infrastrutura
Municipalities: Covalima, Manatuto
Programme Budget: $2359600
Sector: Saude
Municipalities: Baucau
Programme Budget: $0000
Sector: Edukasaun
Municipalities: Dili, Aileu
Programme Budget: $2344956
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Manufahi
Programme Budget: $3551625
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Liquica, Manatuto
Programme Budget: $27373.84
Sector: Edukasaun
Municipalities: Aileu
Programme Budget: $11749.5
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Manufahi
Programme Budget: $2417128