Monitoriza no avalia programa husi guvernu atu asegura akuntabilidade no hadia transparansia.

65

Total Audit

16552

Benefisiariu ba Projeitu

$40864877.86

Total Orsamentu

Plataforma Akutabilidade Sosial

Auditoria Sosial iha Timor-Leste hanesan kriasaun inovadora ida ne’ebe ofisialmente introduz ona husi Sua Ekselênsia Primeiru Ministru sesante iha VI Governu Konstitusional,

Dr. Rui Maria de Araújo. Iha ninia diskursu inaugural iha serimónia tomada de posse ba VI Governu Konstitusional iha fevereiru 2015, SE Dr. Rui Maria de Araújo deklara katak “governu sei kria espasu ida ba organizasaun sosiedade sivil no komunidade hodi partisipa ativamente iha programa dezenvolvimentu Governu nian liu-hosi auditoria sosial”.

Programa Auditoria Sosiál ne’e Kontinua iha  VIII Governu Konstitusional ne’ebé lidera husi SE. Primeiru Ministru Sr. Taur Matan Ruak, ne’ebé demonstra nia komitmentu polítika hodi kontinua mantén programa Auditoria Sosiál liu husi Gabinete Apoiu Sosiedade sivíl  no  Unidade Auditoria Sosiál iha Gabinete do Primeiru Ministru. Komitmentu Guvernu nian  ne’e kontinua Iha 2019 liu husi apoiu fundus ba Organizasaun Sosiedade Sivíl sira, foku ba setór 4 maka hanesan;  Edukasaun, Agrikultura, Infrastrutura báziku no inkluzaun sosiál.

Espasu auditoria sosial ne’e sei fasilita komunidade sira atu espresa sira nia preokupasaun sira no realiza monitoramentu no avaliasaun ba programa governu nian hodi bele garante prestasaun kontas no hadiak transparênsia iha implementasaun programa sira. “Hosi parseria ida ne’e, mai ita hamutuk fornese/fo servisu sira diak liu ba ema Timor-oan hotu”. .

Audit agora dadaun

Sector: Saude
Municipalities: Ainaro, Baucau, Liquica
Programme Budget: $1231100
Sector: Saude
Municipalities: Lautem
Programme Budget: $2000000
Sector: Saude, Edukasaun, Infrastrutura, Croscuting Issue Sosial
Municipalities: Dili
Programme Budget: $45000
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Aileu, Ermera, Vikeke
Programme Budget: $27015
Sector: Edukasaun
Municipalities: Dili, Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oekussi, Vikeke
Programme Budget: $30
Sector: Edukasaun
Municipalities: Lautem
Programme Budget: $25000
Sector: Saude
Municipalities: Baucau
Programme Budget: $16706
Sector: Saude
Municipalities: Covalima
Programme Budget: $25357.50
Sector: Edukasaun
Municipalities: Dili, Baucau
Programme Budget: $1000
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $1000
Sector: Saude
Municipalities: Liquica
Programme Budget: $20000
Sector: Edukasaun
Municipalities: Dili, Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oekussi, Vikeke
Programme Budget: $36000
Sector: Infrastrutura, Croscuting Issue Sosial
Municipalities: Aileu, Liquica, Manatuto
Programme Budget: $14000
Sector: Saude, Edukasaun, Agrikultura, Infrastrutura, Croscuting Issue Sosial
Municipalities: Dili, Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oekussi, Vikeke
Programme Budget: $
Sector: Saude, Edukasaun, Agrikultura, Infrastrutura, Croscuting Issue Sosial
Municipalities: Dili, Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oekussi, Vikeke
Programme Budget: $
Sector: Edukasaun
Municipalities: Lautem
Programme Budget: $2046750
Sector: Edukasaun
Municipalities: Dili, Aileu, Ainaro, Baucau, Bobonaro, Covalima, Ermera, Lautem, Liquica, Manatuto, Manufahi, Oekussi, Vikeke
Programme Budget: $36000
Sector: Croscuting Issue Sosial
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $20346
Sector: Agrikultura
Municipalities: Covalima
Programme Budget: $35290
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Covalima, Liquica, Manatuto
Programme Budget: $25000
Sector: Edukasaun
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $1900000
Sector: Edukasaun
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $1900000
Sector: Infrastrutura
Municipalities: Dili, Baucau, Manatuto, Vikeke
Programme Budget: $26000
Sector: Edukasaun
Municipalities: Aileu, Ermera
Programme Budget: $0
Sector: Edukasaun
Municipalities: Ermera
Programme Budget: $1375542
Sector: Saude, Edukasaun, Infrastrutura
Municipalities: Bobonaro, Ermera
Programme Budget: $0000
Sector: Agrikultura
Municipalities: Ainaro, Bobonaro
Programme Budget: $0000
Sector: Agrikultura
Municipalities: Ainaro
Programme Budget: $17783.12
Sector: Edukasaun
Municipalities: Liquica
Programme Budget: $13930.50
Sector: Saude
Municipalities: Aileu
Programme Budget: $1652753
Sector: Agrikultura
Municipalities: Manufahi
Programme Budget: $16238
Sector: Saude, Edukasaun, Infrastrutura
Municipalities: Covalima, Manatuto
Programme Budget: $2359600
Sector: Saude
Municipalities: Baucau
Programme Budget: $0000