Sep 25

Haforsa Informasaun Saude (HIS) – Public Health Services – 09/25/2018

Haforsa Informasaun Saude (HIS) – Public Health Services – 09/25/2018

Aileu   September 25, 2018

SEITOR
Saude

MINISTERIU NE’EBE INVOLVE
Ministeriu Saude

PROGRAMA PERIOD
June 4, 2018 – June 22, 2018

Rezumu kona ba Programa no metodolojia Auditoria Sosial

Auditoria Sosial halo iha Municipio Aileu kobre Posto Administrativo ha’at (4) hanesan Aileu Vila, Laulara, Lequidoe, Remexio no kobre Suco Sanulu resin rua (12), Aldeia Tolunulu resin ne’en (36).

Liu husi Auditoria Sosial ne’e organizasaun HIS hare ba seitor Suade spesefikamente foka liu ba Ofresementu Saude ba Komunidade iha Municipiu Aileu. Are ne’ebe halao ona Auditoria Sosial ne’e  hanesan Aldeia tolu nolu resin ne’en ( 36 ), suku sanulu resin rua (12) no Sentru Saude Komunitario/CHC haat (4) no Postu Saude/HP 6 husi Postu Administrativo haat (4) iha Municipiu Aileu. Husi Auditoria Sosial ne’e orgaizasaun HIS konsege identifika Problema  maka hanesan menus Ofisiais Parteira, enfremeiru, farmasista no Asistente enfermeiru/a, Laiha sentina ne’ebe adekuadu ba pasiente feto no Mane ou sensivel ba jeneru, menus Aimoruk Oxitosin no magnesium sulfat no Resuxitasaun bebe foin moris iha sala  Partus, Aimoruk emerjensia adrenalin la sufisiente, Laringoskop no tubu Endotrakeal la kompleitu, Aimoruk IFA/Iron Folic Acid la suficiente,  aparellu xupa ( suction apparatus) la suficiente, Laiha Lampu leno iha fatin tur ahi ka Spot light in Labour room, Laboratorium La halao ezaminasaun urina regular no la dun halao ezaminasaun regular Malaria (mikroskopia k rapic tes) no Abulansia la suficiente

HIS halo Auditoria Sosial ba iha implementasaun planu estratejiku nasional seitor Saude tinan 2011-2030.

Metode ne’ebe HIS uja iha prosesso Auditoria Sosial refere maka hanesan deskreve iha kraik:

Sample no Respondente

Random Sampel uza deit ba iha idntifika uma kain nebe maka atu ofrese informasaun no respondente iha uma kain ne’e nia laran husi ne’e ita hetan ona informasaun husi komunidade ho total 288. Ba Pesoal Saude, Voluntario Saude/PSF no lider lokal la uza random sample. Pesoal Saude no Voluntario Saude/PSF ne’ebe fo ona informasaun ho total 40 no lider lokal (chefe suku no chefe aldeia) ho total 48 maka fo ona informasaun. Total korespndente ba Auditoria Sosial ne’e hamutuk 376 pesoas.

Movilizasaun

Atu hetan partisipasaun ne’ebe maka diak ba iha Auditoria Sosial ne’e maka antes ba implementa organizasaun HIS halao uluk preliminary meeting hamutuk ho autoridade lokal iha Municipiu. Iha enkontro esplika detalho atividade no fahe kedas orario ba autoridade lokal sira. Depois de ne’e orgnizasaun kontinua fo konvite no konfirmasaun liu husi telefoni.

Instrumentu (tools) ne’ebe uza hodi halo Auditoria sosial 

Instrumentu ne’ebe NGO HIS uza ba halo Auditoria Sosial iha Municipiu Aileu maka intrumentu Survey no Intervista.

Metodu analiza dadus ka informasaun

Uza formatu analiza dadus ne’ebe prepara husi konsultan hodi halo analizasaun nune bele hetan rezultadu nebe diak ba apoiu eh hadian failansu nebe mosu iha base.

 

 

 

 

 

 

Deskobrimentu Xave

Deskobrimento xavi sira hanesan mensiona tuir mai :

 1. Menus Perfil Rekursus Humanus no infraestrutura ba Sentru Saude Komunitaria no Postu Saude tuir tipu no fatin bazeia ba numeru populasaun no laiha Asesibilidade.
 2. Menus estandarijasaun Pakote servisu baziku iha nivel Postu Saude ho enfaze kona-ba kuidadus ba promosaun, Preventivu no Kurativu
 3. Menus seinsibilizasaun no Edukasaun Komunitaria kona-ba Moris diak jeral no estilu moris ba Grupu sira hotu iha nivel Aldeia, Sucu, Postu no Sentru Saude
 4. Menus advokasia ba iha kolaborasaun no kompromisiu inter-sektoral iha servisu nivel komunidade
 5. Menus servisu hamutuk ho lider lokal sira atu sosialija informasaun kona-ba SISCa, Saude Sexual no Reproduktivo ba iha area remotas
 6. Menus tratamento nebe digno ba ema ho deficiente
 7. Fasilidade Saude fatin ba atendementu no tratamentu klot no fasilidade balun la iha sentina ne’ebe sensivel ba jeneru
 8. Falta Ofisiais parteira, enfremeir/a no farmasista ba Fasilidade da Saude
 9. Menus kualidade no profesionalismu husi ofisiasi saude balun
 10.  Menus kareta Ambulansia iha Sentru Saude ne’ebe nia populasaun barak
 11. Seidauk iha Doutor Espesialista ba Ema ho Difisiensia iha Municipiu atu halo atendimento ba ema ho difeciente
 12. Menus sosialijasaun ba iha baze inklui kontrola stok no Sistema distruisaun aimoruk ne’ebe fo impaktu ba implementasaun iha baze
 13. Monitorizasaun la halo regular  ba baze

Rekomendasaun

 1. Hadian Fasilidade da Saude tuir standar no sensivel ba jeneru
 2. Aumente parteira, enfremeiru no farmasista ba Fasilidade da Saude ne’ebe seidauk iha hodi kontribui ba Apoiu atendementu pasiente ho Efikas
 3. Hasae abilidade ba fornesedor servisu bazeia ba sira nia area servisu nune hasae tan kualidade servisu fornesedor nian ho profesionalismu
 4. Apoiu ba ekipamentus hanesan Jerador hodi labele fo impktu ba prosesu atendementu pasiente ne’ebe ho urjentimente.
 5. Aumenta tan kareta ambulansia iha Sentru Saude ne’ebe nia populasaun barak no ne’ebe seidauk iha ka a’at ona
 6. Aumenta plano Doutor Espesialista ba Ema ho Difisiensia ba Municipiu nune halo vizita ba ema difisiente liu-liu Kadeira roda sira
 7. Halo monitorizasaun regular ba implemetasaun iha baze
 8. Kontrola stok no Sistema distruisaun aimoruk atu labele fo impaktu ba implementasaun iha baze

Involvimentu Auditoria Sosial

Imi iha asesu ba kontratu?
N/A

Formatu Involvimentu Komunidade
Individual, Aldea, Suku, Postu Administrativu

Komprimisiu Guvernu hosi
Postu Administrativu, Munisipiu, Ministeriu

Partisipasaun Jeneru
Mane, Feto

Benefisiariu ba Projeitu: 376