Feb 21

Fundasaun Moris Foun (FMF) – Primary Health Care – 01/01/2021

Fundasaun Moris Foun (FMF) – Primary Health Care – 01/01/2021

Liquica   January 1, 2021

SEITOR
Saude

MINISTERIU NE’EBE INVOLVE
Ministeriu Saude

PROGRAMA PERIOD
January 2, 2021 – November 30, 2021

Rezumu kona ba Programa no metodolojia Auditoria Sosial

Programa Auditoria sosial ba saude primaria sai Hanesan sasukat ida hodi bele sukat progresu servisu saude nian hodi bele halo mudansa ba iha planu tuir mai

Deskobrimentu Xave

Sei iha posto saude balun  mak seidauk bele assesu ba electrisidade, bee mos, estrada no mos equipamentus hodi bele halo tratamentu ba pasiente sira

Rekomendasaun

Husu ba Ministeriu kompetente atu tau atensaun ba preokupasaun komunidade nian nomos pessoal saude sira nian haesan:

  1. Ekipamentus Mobiliariu
  2. Bee mos ba posto saaude sira
  3. Estrada
  4. ahi electricidade

Involvimentu Auditoria Sosial

Imi iha asesu ba kontratu?
Sin

Formatu Involvimentu Komunidade
Aldea, Suku, Postu Administrativu, Munisipiu

Komprimisiu Guvernu hosi
Ministeriu

Partisipasaun Jeneru
Mane, Feto

Benefisiariu ba Projeitu: 240