Oct 10

Forum Komunikasaun Feto Timor-Leste (FOKUPERS) – –

Forum Komunikasaun Feto Timor-Leste (FOKUPERS) – –

Bobonaro, Ermera  

SEITOR
Saude, Edukasaun, Infrastrutura

MINISTERIU NE’EBE INVOLVE
Ministeriu Saude, Ministeriu of Edukasaun, Infrastrutura

PROGRAMA PERIOD

Rezumu kona ba Programa no metodolojia Auditoria Sosial

FOKUPERS halao asaun auditoria sosial ba fasilidade be’e mos no saneamento iha eskola pre-secondaria ho instrumentu akuntabilidade sosial bazea ba jenero.

Metodolojia kualitativo liu husi intervista no diskusaun ho grupo iha munisipio Bobonaro no Ermera iha eskola sekundaria 4.

Deskobrimentu Xave

  • Maioria eskola ne’ebe visita iha fasilidade haris fatin – feto no mane nia ketak maibe barak mak kondisaun a’at, maibe laiha orsamentu atu hadia lalais;
  • haris fatin sira la mos;
  • labarik feto sira sente seguru tan haris fatin feto mane ketak

Rekomendasaun

  • asegura alokasaun orsamentu ba manutensaun;
  • dada be’e ba iskola sira
  • kria mekanismo atu labarik sira aprende oinsa asegura haris fatin ne’ebe saudavel.

Involvimentu Auditoria Sosial

Imi iha asesu ba kontratu?
N/A

Formatu Involvimentu Komunidade
Individual, Postu Administrativu, Munisipiu

Komprimisiu Guvernu hosi
Postu Administrativu, Munisipiu, Ministeriu

Partisipasaun Jeneru
Mane, Feto

Benefisiariu ba Projeitu: 500