2November 14, 2018

Distribuisaun trator la bazeia ba nesisidade komunidade sira maibe hare liu ba interese grupu balun

YesGood

trator sira ne intrega fali grupu agrikutor sira nebe mak presiza

November 28, 2018OIOIOIOISaudeNovember 29, 2018

Projetu refere kompania abando hela tuir planua nebe taka iha kuadru avizu dehan fulan tolu hahu june to setembro tenki entrega maibe agora tamba ona fulan novembro komapnia la finaliza no agora da-daun konstrusaun paradu

Trabalhador 24 nebe servisu iha konstrusaun refere la selu ate agora no sira kontaktu ba kompania maibe director kompania hamate telefone

Not yet

Husu guvernu atu fallow up ba kompania refere
husu guvernu atu fo samada de atensaun ba kompania atu responsabiliza ba obra refere.

forumong.tl@gmail.comOIOIOIOItarjetu suku 1Siiska28@gmail.comOIOIOIOItarjetu suku 2santosgamboa19@gmail.comOIOIOIOItarjetu suku 1Siiska28@gmail.comOIOIOIOI10santosgamboa19@gmail.comOIOIOIOIFiniFONGTILOIOIOIOI